Privacyverklaring mijnplein

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door mijnplein.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor mijnplein is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. mijnplein spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van persoonsgegevens, zoals naam en adres, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze mijnplein uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien onderwijs wordt gevolgd bij mijnplein, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

mijnplein zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

• Het bieden van onderwijs;

• Het informeren van ouders/verzorgers;

• Het beantwoorden van uw vragen;

• Het afhandelen van juridische geschillen;

Doeleinden zoals specifiek omschreven in de toestemmingsbrief die ouders ontvangen bij aanmelding van hun kind.

Categorieën persoonsgegevens

mijnplein verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres);

Een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;

• Gegevens die betrekking hebben op de hoedanigheid van de betrokkene;

Gegevens die betrekking hebben op een gewenste hoedanigheid of een te leveren prestatie en de mate waarin de betrokkene aan de voorwaarden daartoe voldoet;

Andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die moeten worden verwerkt op grond van een andere wet.

Grondslag voor gegevensverwerking 2

mijnplein verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van mijnplein, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

- Wettelijke plicht: De wet op het primair onderwijs is van toepassing op mijnplein. mijnplein verwerkt uw persoonsgegevens ter voldoening aan de wettelijke verplichting die op mijnplein rust.

- Gerechtvaardigd belang: Indien mijnplein een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is mijnplein gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.

- Toestemming: Als mijnplein persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal mijnplein uw toestemming vragen voordat mijnplein de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

mijnplein kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar wettelijke zorgplicht. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

mijnplein maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft mijnplein verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

mijnplein verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal mijnplein geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

mijnplein waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

mijnplein heeft maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens mijnplein betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. mijnplein vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of persoonlijk een verzoek te doen bij de directie op school. U heeft de volgende rechten: 3

 

- Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door mijnplein over u verwerkte persoonsgegevens;

- Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;

- Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien mijnplein deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;

- Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, mijnplein de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;

- Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door mijnplein over te laten dragen aan een andere organisatie;

- Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mijnplein. Bij een dergelijk verzoek zal mijnplein de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;

- Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van mijnplein kunt u dit melden bij mijnplein zelf, of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

U kunt contact opnemen met de Coach Gegevensbescherming van de school via onderstaande gegevens:

St. Antonius

T.a.v. de Coach Gegevensbescherming

E-mailadres coachgegevensbescherming.antonius@mijnplein.nl